Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Serwis znajdujący się pod domeną piotrdubinski.pl stanowi internetową wizytówkę firmy umożliwiającą zapoznanie się z propozycjami szkoleń, kontakt z firmą oraz umożliwia dostęp do płatnych oraz bezpłatnych materiałów (w postaci materiałów wideo, tekstowych, dźwiękowych, dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu udostępnianych jest przez firmę Imagetrainers Piotr Dubiński z siedzibą w Jonkowie ul. Wędrowna 2 wpisaną do CEIDG w Olsztynie NIP 5782928338.

Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym imagetrainers.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją właścicielowi Serwisu imagetrainers.pl przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu poprzez wysłanie tejże zgody mailowo na: kontakt@imagetrainers.pl

Materiał – pliki komputerowe zawierających nagrania wideo lub inne pliki (tekstowe, dźwiękowe) wchodzące w skład wybranego produktu.

Produkt – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do bezpłatnych lub odpłatnych materiałów (wideo, tekstowych, dźwiękowych), świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady korzystania z serwisu

Zasady korzystania z Serwisu

Dostęp do Serwisu możliwy jest dla Użytkowników na terytorium Polski (polskie IP) chyba, że uprzednio właściciel Serwisu wyrazi zgodę na korzystanie przez Użytkownika posługującego się IP innym niż polskie.

Użytkownik jest zobowiązany do utworzenia własnego konta w Serwisie lub uzupełnienia formularza dostępu przed rozpoczęciem korzystania z udostępnianych materiałów, jeżeli jest to wymagane.

Uzupełnienie formularza dostępu lub posiadanie własnego konta w Serwisie imagetrainers.pl umożliwia Użytkownikowi dostęp do wybranych Materiałów po uprzedniej rejestracji czy zalogowaniu się na własne konto.

Uzupełnienie formularza jest równoznaczne z trafieniem użytkownika na listę mailingową na co wyraża świadomą zgodę.

Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

Koszt płatnego Dostępu do Produktu określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

Ceny Produktów są cenami netto, do których doliczany jest najczęściej podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

Piotr Dubiński zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów i Usług znajdujących się w Serwisie, prowadzenia akcji promocyjnych, akcji rabatowych i wyprzedażowych. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany cen nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

Potwierdzenie Dostępu do Usługi płatnej następuje mailowo lub telefonicznie.

Dostęp do bezpłatnych materiałów jest limitowany czasowo i regulowany aktualnie trwającymi akcjami.

Imagetrainers Piotr Dubiński zastrzega sobie prawo do modyfikowania zakupionych i bezpłatnych materiałów.

Serwis zawiera również materiały, które nie podlegają opłacie i mogą być wyświetlone Użytkownikowi wielokrotnie.

4. Zgody marketingowe

Podane dane wykorzystanie zostaną przez Imagetrainers Piotr Dubiński w celu obsługi i wykonania zamówienia oraz marketingu innych usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, Login, mail, telefon) w celach marketingowych dotyczy wszystkich Użytkowników Serwisu na co wyrażają zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

Zasady korzystania z produktów, usług i materiałów

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest kopiowanie w całości lub części materiałów niniejszego serwisu oraz publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie tychże materiałów.

Zabronione jest udostępnianie danych do logowania Użytkownika innemu użytkownikowi.

Użytkownik może zapoznać się z materiałami zawartymi w Serwisie tylko i wyłącznie na własny pożytek poprzez obejrzenie udostępnionych materiałów.

Piotr Dubiński zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów, usług i materiałów, również tych dostępnych w wyniki zakupu przez Użytkownika.

Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za działania i decyzje podjęte przez użytkowników serwisu.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie imagetrainers.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę DRIM Piotr Dubiński o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może w ciągu 14 dni ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

W przypadku chęci rezygnacji z Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu od umowy na adres:

Imagetrainers Piotr Dubiński, ul. Wędrowna 2 11-042 Jonkowo lub drogą mailowa na adres kontakt@imagetrainers.pl o treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych imagetrainers.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeżeli Użytkownik dostarczy skutecznie odstąpienie w terminie do 14 dni od zakupu wybranego produktu. Po otrzymaniu informacji Imagetrainers niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

W przypadku terminowego odstąpienia od umowy zakupu płatnego produktu Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

Użytkownika bierze pełną odpowiedzialność za sprawdzenie własnego sprzętu komputerowego przez skorzystaniem z Usługi czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za trudności w korzystaniu z Serwisu wynikające z niedostatków sprzętu komputerowego, połączenia sieciowego i innych problemów po stronie Użytkownika.

Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

Firma zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu serwisu.

Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

Wszelkie próby włamania do Serwisu, korzystanie niezgodne z regulaminem próby kopiowania, dezintegracji są zabronione i obarczone podjęciem właściwych kroków prawnych wobec Użytkownika.

Firma informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Imagetrainers.pl na urządzeniu Użytkownika zapisywane będą krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie piotrdubinski.pl W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies i pixela konwersji facebooka będzie wykorzystywana w celach promocji usług, produktów i materiałów właściciela Serwisu na co Użytkownik wyraża zgodę.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności.

Reklamacje

Informacje o problemach z funkcjonowaniem serwisu, reklamacje, propozycje i uwagi prosimy kierować droga mailową na: kontakt@imagetrainers.pl

Firma Imagetrainers rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu do 30 dni roboczych, jeżeli jej rozpoznanie wymaga dłuższego czasu.

Reklamacja winna zawierać dane klienta Imię, Nazwisko, mail, login użytkownika, telefon, aby była możliwa identyfikacja Użytkownika. Ponadto w zgłoszeniu należy dokładnie opisać produkt i zaistniały problem będący przedmiotem reklamacji.

Użytkownika zostanie poinformowany o wyniku reklamacji mailowo lub telefonicznie na dane podane w trakcie rejestracji.

Jeżeli Produkt okaże się wadliwy, niemożliwy do uruchomienia Użytkownik może zgłosić reklamację w terminie do 30 dni od daty zakupu Produktu. Nie dotyczy to problemów z uruchomieniem materiału w wyniku błędów lub niedostatków sprzętu komputerowego leżącego po stronie użytkownika.

Serwis blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Serwis udostępnia inny produkt płatny pozbawiony wady, a jeżeli nie jest to możliwe, to dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt (jeżeli był to produkt płatny) w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o reklamacji. Serwis zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych. Nie dotyczy materiałów udostępnionych bezpłatnie.

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Zmiany regulaminu

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu na różnorodnych płaszczyznach związanych ze zmianami w przepisach prawa, aspektami technologicznymi i innymi.

Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, bez konieczności powiadamiania Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Umów się na konsultację wstępną

+ 48 664 443 584

Zadzwoń i umów się na wstępną diagnozę Twoich zdolności prezentacyjnych

Godziny pracy

08:00 - 20:00

Telefon

664 443 584

E-mail

piotr.dubinski@imagetrainers.pl

© 2024 piotrdubinski.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone